Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Internrevisionen är en oberoende, objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i MSB. Arbetsområdet omfattar hela MSB:s verksamhet. Internrevisionen ska tillhandahålla riskbaserad och objektiv försäkran, rådgivning och insikt till myndighetsledningen om myndighetens interna styrning och kontroll. Syftet med internrevisionen är att stödja myndigheten i dess arbete att fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål.

Internrevisionen arbetar på uppdrag av generaldirektören och ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att MSB med rimlig säkerhet uppnår en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering.

Internrevisionen har även generaldirektörens uppdrag att ta emot information om misstänkta oegentligheter vid MSB, exempelvis korruption - en så kallad visselblåsarfunktion.

Internrevisionen vid MSB är organiserad som en fristående del inom myndigheten och rapporterar direkt till generaldirektören.

Internrevisionen vid MSB leds av en avdelningschef och består för närvarande av tre personer.

Dina arbetsuppgifter

Som internrevisor kommer du att både delta i och leda granskningar från planering till genomförande och rapportering. Din uppgift är att tillföra värde och föreslå förbättringar som stödjer MSB i sitt arbete att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. Detta sker genom att systematiskt och strukturerat värdera information för att öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.

Arbetsuppgifterna består även av att ge råd och stöd i frågor som rör intern styrning och kontroll av myndighetens verksamhet. Arbetet innefattar även att aktivt bevaka olika verksamhetsområden inom myndigheten i syfte att hålla sig uppdaterad kring vilka utvecklingsaktiviteter som pågår och att fånga eventuella risker inom aktuellt område. I arbetet ingår att följa upp de åtgärder som vidtas efter internrevisionens granskningar och rådgivningsuppdrag.

Du kommer att löpande identifiera, analysera och värdera risker och delta vid internrevisionens riskanalyser och revisionsplanering. Du medverkar dessutom i utvecklingen av internrevisionens metoder och arbetssätt.

Internrevisionen är förordningsstyrd och arbetar enligt internationellt accepterade riktlinjer för yrkesmässig internrevision.

Din kompetensprofil­­

Du har en akademisk examen inom relevant område eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig och relevant för rollen. Du har några års arbetslivserfarenhet från intern- eller externrevision alternativt annat tillsyns-, gransknings- eller utredningsarbete.

Tidigare erfarenhet av t.ex. riskhantering, ekonomistyrning, it-revision och/eller kunskap om statliga regelverk är meriterande.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av statlig förvaltning och om du har någon relevant yrkescertifiering. Vi ser även positivt på om du har ambitionen att certifiera dig.

Som person är du analytisk, strukturerad, självgående, initiativtagande och noggrann. Du har hög integritet, en personlig mognad och gott omdöme.  Du har förmågan att sätta dig in i komplexa frågeställningar och att se helheter och samband. Du är tydlig i din kommunikation och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har lätt för att samarbeta och relatera till andra människor och bygga nätverk i din yrkesroll

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet för tjänsten. Som internrevisor ska du upprätthålla en opartisk, neutral och balanserad attityd samt undvika intressekonflikter.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor förekommer i tjänsten.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta internrevisionschef Mikaela Frick. Fackliga företrädare är Jan Karlsson (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 26 mars 2020, märkt med referensnummer 2020/39. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/39
Publicerat 2020-03-05
Sista ansökningsdag 2020-03-26

Retour aux postes vacants